Shop

Meny

Välj från lista

Fysioterapi – sjukgymnastik

Fysioterapi – sjukgymnastik

Fysioterapi eller sjukgymnastik är det tredje största vårdområdet efter sjuksköterskor och läkare. Professionen är specialiserad på att bedöma och diagnostisera skada, smärt- och sjukdomstillstånd i det muskuloskeletala systemet samt på att få och hålla människor friska genom icke kirurgisk och icke läkemedelsbaserad diagnostik, vård och behandling. Professionen är även specialiserad på neurologisk, reumatologisk, cirkulatorisk, ortopedkirurgisk pre- och postoperativ rehabilitering, barn och äldres fysiska och psykiska hälsa samt på ergonomi, kroppsmedvetenhet, psykosomatik, kbt och långvarig smärta. Ett av fysioterapeutens primära behandlingsmetoder är medicinsk träning och individuellt anpassad och handledd rehabilitering, men fysioterapeuten arbetar även med manuella behandlingar som ledmobilisering och manipulationstekniker samt med olika former av mer eller mindre avancerade medicintekniska undersöknings- och behandlingsmetoder.

Vad gör en fysioterapeut?

Rörelse – fysisk aktivitet och ansträngning – där pulsen och andningsfrekvens går upp och då musklerna får ta i är en av de viktigaste grundstenarna för både psykisk och fysisk hälsa!

Olika skador, smärt- och sjukdomstillstånd involverar det muskuloskeletala systemet och hämmar individens förmåga till rörelse och fysisk aktivitet. Begränsningar i individens förmåga till rörelse har stora konsekvenser och ökar risken för en rad sjukdomar, fysisk och psykisk ohälsa, inaktivitet och för tidig död.

Fysioterapeuter bedömer och diagnostiserar skador, smärt- och sjukdomstillstånd som involverar det muskuloskeletala systemet; leder, muskler, senor, ligament, nerver, brosk och ben. De arbetar med olika typer av icke kirurgisk och icke peroral (ämne via munnen) läkemedelsbaserad behandling. Fysioterapeuter arbetar istället med medicinsk träning, handledd rehabilitering, manuell behandling samt nål- och injektionsbehandling av olika läkemedel samt tillverkning och utprovning av avlastande hjälpmedel för att läka och stärka kroppens förmåga att utföra rörelser och att motstå belastning.

Remissfritt för fysioterapi

Professionen är sjukvårdens förstaainstans och specialistinstans vid diagnostik och behandling av sjuk- och smärttillstånd i kroppens rörelseorgan och man behöver ingen remiss för att söka hjälp och vård. Då sjukgymnasten eller fysioterapeuten anser att vidare utredning eller annan behandling bör övervägas remitterar denna patienten vidare.

Boka tid till en fysioterapeut eller sjukgymnast

Du kan söka efter en fysioterapeut i vårt nätverk av fysioterapeuter.  Välj ort eller län och kontakta dem för hjälp. Bor du i Stockholm, Göteborg eller Malmö kan du även använda snabblänkarna här nedan.

Hitta vård

Snabblänkar till fysioterapeuter i Stockholm, Göteborg och Malmö

Fysioterapeuter i Stockholm

Fysioterapeuter i Göteborg

Fysioterapeuter i Malmö

Sjukgymnasten / fysioterapeuten ställer diagnos och behandlar

Diagnostik av rörelserelaterade sjuk- och smärttillstånd är en utmaning och ställs efter en strukturerad anamnes och klinisk undersökning. Vid uppföljning och återbesök kan den ursprungliga diagnosen revideras och diagnostiken är på så sätt en process där vårdgivaren reflekterar och omvärderar sin diagnos beroende på utfallet av de behandlingar och åtgärder denna förskriver och som patienten följer och rapporterar. Diagnostisk kompetens förvärvas över tid genom att dagligen arbeta med den relaterade patientgruppen och genom att kontinuerligt vidareutbilda sig inom specialiteten.

Ibland kan radiologisk undersökning i form av ultraljudsundersökning, MRT, CT och slätröntgen läggas till för att få ytterligare pusselbitar till den diagnostiska bilden. Och ibland kan diagnostiska injektioner krävas. Sjukgymnaster och fysioterapeuter får tillgång till allt fler av de diagnostiska verktygen genom direkt förskrivningsrätt eller genom att skriva de remisser som läkaren sedan skriver under och allt fler sjukgymnaster och fysioterapeuter sätter diagnostiska injektioner samt behandlar med kortisoninjektion. Detta gör omhändertagandet ytterligare effektivt både vad gäller tid och kostnad och kan samtidigt öka patientsäkerheten.

Att sjukgymnasten och fysioterapeuten får full förskrivningsrätt för dessa undersökningar, vilket är det håll vården nu går åt, kan leda till att de görs vid rätt tillfälle och mer ofta bara då det behövs. Idag förskrivs radiologiska undersökningar i stor utsträckning i onödan på grund av att vårdgivaren har tidsbrist eller bristfällig kliniskt diagnostisk kompetens.

Då sjukgymnasten och fysioterapeuten anser att patienten skall få hjälp av annan yrkeskategori remitterar denne patienten vidare.

Sjukgymnastik och fysioterapi är en profession som ända sedan den uppfanns och utvecklades på 1800 talet varit specialiserad på att efter skada och sjukdom återfå människor i funktionell rörlighet samt aktivitetsförmåga genom rörelse, och olika behandlingar. Första januari 2014 byttes namnet på yrkesgruppen från sjukgymnast och sjukgymnastik till fysioterapeut och fysioterapi.

Inom fysioterapin hjälper den legitimerade yrkesgruppen fysioterapeuter människor att bibehålla rörlighet och aktivitetsförmåga under livets gång eller att återfå den efter sjukdom och skada. Sjukgymnastiken utgår ifrån att det finns läkande krafter hos människor och att dessa kan aktiveras med rörelse och fysisk belastning. Rörelse anses vara grunden för hela människans funktion varför träning är en viktig del av sjukgymnastiken. Inom sjukgymnastiken ingår även manuell eller mekanisk behandling som exempelvis manipulation av rygg och leder, mjukdels- och ledmobilisering, massage och tvärfriktionsmassage samt behandlingar inne i vävnaden som akupunktur, EPTE/EPI och olika typer av ledinjektioner som bedövningsinjektion och kortisoninjektion. Dessutom används behandlingsmetoder som elektrostimulering (TENS), akupunktur, stötvågsbehandling, laserbehandling, ultraljudsbehandling i syfte att minska smärta och stimulera läkning i vävnader.

Fysioterapin är vetenskapligt förankrad och utgår från gällande forskning. Arbetet innefattar klinisk bedömning och fastställande av diagnos. Dessutom görs bedömning av prognos och målsättning med behandling. Därefter planering och genomförande av terapeutisk åtgärder samt utvärdering av dessa.

Fysioterapeut (sjukgymnast)

Sjukgymnast har använts som benämning på yrkeskåren i Sverige sedan yrket uppstod på 1800-talet . Fysioterapi (physiotherapist – brittisk engelska respektive physical therapy – amerikansk engelska) är den benämning på yrkeskåren som är mest utbredd internationellt och fysioterapeut är det nya namnet sedan 2014 även i Sverige. Orden physiophysical respektive therapi har sitt ursprung i grekiskan och betyder natur, kroppslig respektive tjäna den sjuke. Sjukgymnaster är den tredje största proffessionen inom hälso- och sjukvård och det finns idag ca 15 000 yrkesverksamma sjukgymnaster. De flesta vidareutbildar sig efter grundutbildning och det finns omkring 500 fysioterapeuter med specialistkompetens och omkring 300 som har doktorerat samt några professorer.

Fysioterapeutiska specialistområden

 • Rörelsesystemet (idrottsmedicin och ortopedi)
 • Nervsystemet
 • Andning
 • Cirkulation
 • Psykiatri
 • Psykisk ohälsa
 • Barn och ungdomar
 • Äldre

Detta gör fysioterapeuten (sjukgymnasten)

 • En omfattande undersökning av patienten.
 • Värderar undersökningen för att fatta kliniska beslut rörande patienten.
 • Fastställer diagnos.
 • Ger råd och information och avgör när en patient skall skickas vidare till annan yrkesgrupp inom sjukvården.
 • Påbörjar och genomför sjukgymnastiska åtgärder och behandlingar.
 • Fastställer effekten av gjorda åtgärder.
 • Ger rekommendationer om egenvård.
 • Rekommenderar och provar ut avlastande hjälpmedel som kryckor, rullator, ledskydd och ortoser.

Fysioterapeutens behandlingsmetoder

 • Medicinsk träning = med individanpassade och successivt belastningsökande/intensifierade program skapa läkning och belastningstålighet.
 • Manuell medicin/behandling = med händer/manuell påverkan skapa/förbättra förutsättningar för minskad smärta och/eller läkning genom mobilisering och manipulation av vävnader och leder.
 • Nålbehandling = med nål  stimulera vävnader för att minska smärta och/eller skapa förutsättningar för läkning. Ex. akupunktur, dry needling, EPTE/EPI
 • Injektionsbehandling = med läkemedel injicera senor, ligament, bursor och leder med kortison och bedövningsmedel för diagnostik, smärtlindring och läkning av olika muskuloskeletala sjukdomstillstånd och sakor.
 • Medicinsk apparatbehandling = exempelvis medicinsk laser, stötvågsbehandling, TENS/TNS och ultraljudsbehandling.

Fysioterapeutens undersökningsmetoder

 • Klinisk undersökning och diagnostik.
 • Ultraljud / ultraljudsundersökning (msk = muskuloskeletal).
 • Diagnostisk injektion = injektion via nål av bedövningsläkemedel.
 • Remisser för slätröntgen, MR (magnetkamera), CT (datortomografi) – vanligtvis måste remissen fortfarande ta omvägen via en allmänläkare medan vissa fysioterapeuter har fått access att direkt skriva dessa. Resultat visar att antalet skrivna röntgenremisser vid nybesök av muskuloskeletala besvär kan sjunka till 4% när en fysioterapeut bedömer behovet jämfört med 50% när en läkare bedömer behovet. Det finns således mycket pengar och onödiga röntgenstrålar i kroppen att spara vid förbättrad triagering och lämpliga accessnivåer gällande remittering för vidare utredning med röntgen.

Sjukgymnastikens historia

Sjukgymnastik respektive sjukgymnast är de begrepp som i Sverige använts för vårdområdet respektive yrkesprofessionen sedan 1800-talet. Många utländska läkare och lekmän reste på den tiden till Sverige för att lära sig sjukgymnastik och öppnade sedan kliniker i städer och vid de stora bad- och kurorterna runt om i världen. Sjukgymnastikens exportframgång var enorm och idag är sjukgymnastik/fysioterapi ett naturligt inslag i all sjukvård världen över.

Sjukgymnastik och ortopedi

Fysioterapeuters och ortopeders arbetsfält överlappar varandra. Fysioterapeuter arbetar med diagnostisering och mekanisk- samt rörelsebehandling av sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. Ortopeder är läkare och arbetar med diagnostisering samt läkemedelbaserad och kirurgisk behandling av dessa sjukdomstillstånd.

Som patient har du rätt att söka vård direkt både hos fysioterapeuter och läkare som båda är så kallad förstainstans inom vården. Dessutom gäller remissfrihet vilket innebär att du inte behöver remiss för att få komma direkt till privatpraktiserande ortopeder eller privatpraktiserande fysioterapeuter.


Referenser

 • Skribent

 • Uppdaterat

  2014-03-17

 • Skriv ut

 • Dela

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar