Shop

Meny

Välj från lista

Ortopedisk & muskuloskeletal medicin

Ortopedisk och muskuloskeletal medicin – Klinisk diagnostik och behandling

Begreppet ortopedisk medicin myntades av ortopeden James Cyriax (1904-1985). Cyriax utvecklade ett diagnostiskt och terapeutiskt system där olika icke operativa behandlingstekniker ingår. Anamnesen och den kliniska diagnostiken leder fram till diagnosen, vilken är viktig för att kunna förstå problemet och kunna åtgärda det på bästa sätt.

Ortopedisk eller muskuloskeletal medicin är ett organspecifikt kunskapsområde för diagnostisering och icke operativ behandling av rörelseorganens skador, sjukdomar och smärttillstånd. Dessa skador och tillstånd, vanligen smärtsamma och belastningsberoende, utgår framför allt från kroppens muskler, senor, ligament, bursor, leder, ledkapslar och nerver och omhändertas primärt inte av de ortopedkirurgiska, reumatologiska och neurologiska specialiteterna utan av vårdgivare specialiserade på ortopedisk medicin eller då även kallat muskuloskeletal medicin.

Det finns flera vidareutbildningar inom ortopedisk och muskuloskeletal medicin, vilka kan läsas efter sin grundutbildning (fysioterapeut, läkare, naprapat, kiropraktor) och de största i Sverige och internationellt är OMI, MDT och OMT. Om man har smärta i rörelseorganen och går till en vårdgivare med dessa vidareutbildningar har man god chans att få rätt diagnos, åtgärdsplan och omhändertagande.

Sök specialiserade vårdgivare

För diagnostik och behandling av det muskuloskeletala systemet rekommenderar vi:

Obs! Filtrera på din ort/län för att finna vårdgivare närmare dig.

Vårdgivare med högre examen i OMI

Vårdgivare med basexamen i OMI

Vårdgivare med MDT / McKenzie examen

Vårdgivare med OMT steg III

Vårdgivare med McKenzie A+B

Vårdgivare med OMT steg II

Vidareutbildning & specialisering i det muskuloskeletala systemet

Diagnostisering och behandling av skador och sjukdomar från rörelseorganen är en utmaning för alla vårdgivare och det krävs utöver sin grundutbildning både vidareutbildning samt flera års erfarenhet av dagligt arbete med både diagnostik, behandling och rehabilitering av denna patientgrupp för att bli en duktig kliniker.

De vanligaste vidareutbildningarna inom ortopedisk & muskuloskeltal medicin är OMI, MDT och OMT och dessa kan läsas efter grundutbildning (sjukgymnast, läkare, naprapat eller kiropraktor).

  • OMI – Ortopedisk medicin international (kan läsas av läkare, sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer)
  • OMT – Ortopediska manuell terapi (kan läsas av läkare och sjukgymnaster)
  • MDT – Mekanisk diagnostik och terapi, även kallad McKenzie-metoden. (kan läsas av läkare och sjukgymnaster och diskussion förs om även naprapater skall kunna vidareutbilda sig inom metoden).

OMI – ortopedisk medicin international

Utbildningen OMI är internationell och den är samma för läkare, sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer och löper över ca 4 år. Syftet med utbildningen är att erhålla specialiserade kunskaper i att ställa klinisk diagnos och beroende av den välja rätt behandling och utföra den korrekt. Med klinisk diagnos menas att uttrycka vävnadsskadan som ger upphov till patientens symtombild.

Efter anamnes utförs en systematisk och strukturerad undersökning i syfte att stressa/belasta de olika vävnaderna för att se vilken/vilka av dessa som förstärker eller återskapar patientens symtom. Svaren i anamnes och undersökning ger ett mönster som relateras till de kliniska bilder som olika skador och sjukdomar har och diagnos kan ställas. Patienten informeras om skadan och instrueras i egenvård och behandlingsförslag presenteras.

Syftet är att patienten skall få en korrekt bedömning, förstå sin skada och symtombild, få verktyg att själv hantera sin skada och situation och erbjudas mest effektiva vård/behandling.

OMI behandling

Tvära friktioner

Tvära friktioner är en specifik massageteknik där massagen går tvärs över skadad muskel-, sen- eller ligament.

Stövågsbehandling / Shockwave therapy /Tryckvågsbehandling

En effektiv behandlingsmetod där man med medicinsk apparatur åstadkommer en igångsättning av kroppens läkningssystem. Läs mer om stötvågsbehandling under fliken ”Stötvågsbehandling”.

Mobilisering och manipulation

När rörligheten i en led är nedsatt p.g.a. ärrvävnad, kapsulär kontraktur, fritt intraartikulärt fragment (ledmus) eller diskprotrusion/skada och patienten själv inte lyckas återskapa en normal rörlighet på egen väg, kan det vara nödvändigt att använda passiv mobilisering eller manipulation för åstadkomma detta. Passiv mobilisering kännetecknas av upprepade passiva rörelser av påverkad led.Manipulation är ett litet övertryck eller övertöjning i leden, med hög hastighet och litet rörelseutslag efter det att leden passivt ställts in i dess normala ytterläge.

Traktion

Under traktion separeras ledytorna, manuellt eller med apparatur.

Töjning

Töjning av muskulatur/bindväv används för att öka rörligheten i led, lednära struktur och vid kort/stram muskulatur.

Injektion och infiltration

Då injektion eller infiltration anses vara den mest effektiva behandlingen vid vissa diagnoser, hänvisas patienten vidare till läkare. Lokalanestesi/bedövning, kortison eller skleroserande medel används som behandling beroende på typ av skada och besvär.

Sklerosering

Vid sklerosering injeceras ett ämne riktat mot den kärlinväxt med medföljande nerver man misstänker orsakar smärtan i senvävnad.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder i klinisk ortopedisk medicin har för avsikt att förhindra belastningsskador eller om det redan uppstått, förhindra vidare utveckling eller återfall efter eventuell framgångsrik behandling. Stor vikt läggs på inlärning av korrekt kroppskontroll (arbetsteknik) och anpassning av redskap (stol, bord etc.) och arbetsmiljö.

Eccentrisk träning

Eccentrisk träning är en form av uthållighetsträning som kan användas vid skador i muskler, senor samt senfästen. Metoden går ut på att muskeln belastas enbart i förlängningsfasen, med andra ord när muskeln dras/töjs ut. Metoden används ofta vid axel-, arm- och hälsenesmärtor och en viktig faktor under hela träningstiden är att det får lov att göra ont – det ska göra ont men vara klart uthärdligt!

Individuell träning

Då vävnaden tål ökad belastning påbörjas successivt stegrad träning i syfte att öka vävnadens belastningstålighet och återskapa funktion.

MDT – mekanisk diagnostik och terapi – McKenzie

MDT är en internationellt erkänd metod för att diagnostisera och behandla besvär i nacke och rygg och leder.

Robin McKenzie är leg sjukgymnast från Nya Zeeland. Sedan 50-talet har han utvecklat och förfinat en metod för diagnostik och behandling av mekaniska funktionsstörningar i columna/ryggraden. Metoden är i dag spridd över hela världen och är ett givet begrepp i dagens kvalificerade sjukhusvård vid ryggbesvär som ryggskott, ischias, diskbråck, nackspärr och skuldersmärta. Metoden ger dig själv, som patient, möjligheten att genom vissa frekvent upprepade rörelser behandla dig själv. I de fall egenövningar inte räcker till behandlar man med manuella tekniker, det vill säga mobilisering och manipulation. Metoden är särskilt känd för sin effektivitet vid rygg och nackbesvär. Dessa rörelser är ganska okomplicerade och kräver ingen träningsutrustning. Sjukgymnasten förklarar varför du har ont och visar dig hur du ska göra. När Du är “utbildad” kan Du själv minska eller ta bort smärtan när Du vill. När Du väl blivit smärtfri kan Du också förhindra att smärtan uppstår igen, genom att du lärt dig hantera kroppen rätt. Hållningen har ofta avgörande betydelse för ryggens och nackens hälsa. Din sjukgymnast lär dig hur du bör sitta och stå för att kroppen ska må bra. Lyftteknik är också viktigt, särskilt för dem som lyfter i sitt arbete, vilket du förstår och anammar bättre när du fått utbildning om din skada.

OMT – Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk Manuell Terapi är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastiken för omhändertagande av akuta och långvariga smärttillstånd, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet).
Omhändertagandet anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell samt omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet. Ofta används mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. Vid undersökningen görs en bedömning av personens funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, där hänsyn tas till eventuell påverkan från psykosociala faktorer. Det kliniska resonemanget är en viktig del under hela omhändertagandet och styr i högsta grad behandlingsupplägget.

OMT behandling

Behandling baseras på individens förutsättningar och mål och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia, specifikt anpassad träning samt behandling av det perifera nervsystemet.

I det akuta skedet kan åtgärderna vara mer specifikt inriktade på enskild led eller symtomgivande struktur. Ofta kompletteras den manuella behandlingen med individuell funktionsträning och/eller styrketräning, som vangligtivs ökar i omfattning efter det akuta skedet.

Idrottsmedicin

Med idrottsmedicin menar man omhändertagandet av den typ av skador som uppkommit i samband med någon form av aktivitet, motion eller idrott. Diagnostisering av idrottsskador görs på samma sätt som för alla ortopediska skador och besvär. Behandling och rehabiliteringsträning är individspecifik och målet är att på kortast möjliga tid, återfå idrottaren/motionären till samma funktion som innan skadan inträffade. Inom idrottsmedicinen fokuseras också mycket på hur man kan undvika idrottsskador genom rätt träning och analys av riskfaktorer. Här har forskningen på senare tid visat fantastiska resultat vad gäller minskad skaderisk genom enkla och regelbundet utförda övningar i samband med uppvärmningen vid träningstillfällena.

  • Skribent

  • Uppdaterat

    2014-03-17

  • Skriv ut

  • Dela

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar