Shop

Meny

Välj från lista

Avtalsvillkor

Nedan i paragrafer följer en juridisk formulering av andemeningen vilken bygger på sunt förnuft och hyfs och lyder:

Var rädd om utrustningen, betala i tid, lämna tillbaks den i tid och använd den endast till det den är tänkt att användas till.

Nedanstående gäller.

§ 1 Hyresavtalets omfattning och syfte

Detta avtal gäller mellan Skadekompassen AB (559265-1458), (”Skadekompassen”), och hyrestagaren (”hyrestagaren”, ”kunden”, ”avtalspart”).

Kunden ingår avtal med Skadekompassen vid ifyllt och skickat hyresavtal och genomförd beställning för av kunden valt hyresobjekt (”hyresobjekt”) och hyresperiod i Skadekompassen.se shop.

Under hyrestiden förblir hyresobjekten Skadekompasen AB:s egendom.

En kreditupplysning kommer göras för att säkerställa kundens kreditvärdighet inför att varan skickas. Om Skadekompassen bedömer kreditvärdigheten vara icke godkänd kommer beställning och hyresavtal makuleras och kunden meddelas. Om kunden har betalat med kort eller swish återbetalar vi summan minus en administrationsavgift på 200 kr till  kunden. Har kunden betalat med Klarna tillkommer 2.80% av hyresbeloppet. Återbetalning kommer göras till; i första hand genom det betalsätt kunden ”betalade” och i andra hand till kundens bankkontonummer. Vi kan inte återbetala via Swish då denna funktion ej finns idag.  Om kunden valde betalning via faktura kommer fakturan delkrediteras.

§ 2 Hyrestid och uppsägning

Hyresavtalet gäller för specificerad period samt eventuell följande förlängningsvecka/or.

Vill du förlänga hyresavtalet kan du kontakta oss per epost och meddela önskat antal veckor: order@skadekompassen.se.

Vid avbokning som görs innan det att hyresobjektet har lämnat Skadekompassen betalas hela hyresbeloppet tillbaks till konsumenten minus 200 kr i administrationsavgift och eventuell Klarna-avgift. Resterande belopp återbetalas till konsumenten inom 14 dagar från det att avbokningen gjordes.

Om hyresobjektet lämnat Skadekompassen och konsumenten önskar ångra sig och gör en avbokning återbetalas hela hyresbeloppet minus kostnaden för frakt samt minus det belopp som motsvaras av ”hyresbeloppet per dag för hyresperioden” för dagarna räknat från det att avtalet ingicks till dess att varan är åter hos Skadekompassen samt 200 kr i administrationsavgift och eventuell Klarna-avgift. Återstående belopp återbetalas till konsumenten inom 14 dagar från det att hyresobjektet är åter hos oss/Skadekompassen.

Då hyrestagaren inte lämnar in hyresprodukten i tid för returnering blir hyreskostnaden 100 kr per försenad dag, vilket Skadekompassen fakturerar med ett tillägg på 200 kr i administrationsavgift.

§ 3 Returnering – ditt ansvar!

OBS! Be om och spara inlämningskvittot när du lämnar en vara för retur. Detta behöver du visa upp om varan inte returneras till oss/Skadekompassen.

OBS! Om du förlänger så att din hyrestid överstiger 30 dagar är det ditt ansvar att maila in till order@skadekompassen.se och be om en ny retursedel (vilken mailas till dig) om du önskar använda vår retursedel för returen. Vill du returnera på annat sätt är adressen:

Skadekompassen AB
c/o Incorp Väst AB
Hemvägen 20 B
441 40 Alingsås

Hyrestid 1 vecka
Dag 1 av hyresperioden är den dag då varan når ditt ombud. På den 7:e dagen lämnar du in varan, väl förpackad i samma skyddsförpackning eller likvärdig sådan, hos ombudet för retursändning alternativt att du har bokat så att upphämtning av varan sker hemma hos dig den dagen.

Hyrestid 2 veckor
Dag 1 av hyresperioden är den dag då varan når ditt ombud. På den 14:e dagen lämnar du in varan, väl förpackad i samma skyddsförpackning eller likvärdig sådan, hos ombudet för retursändning alternativt att du har bokat så att upphämtning av varan sker hemma hos dig den dagen.

Hyrestid 3 veckor
Dag 1 av hyresperioden är den dag då varan nått ditt ombud. På den 21:e dagen lämnar du in varan, väl förpackad i samma skyddsförpackning eller likvärdig sådan, hos ombudet för retursändning alternativt att du har bokat så att upphämtning av varan sker hemma hos dig den dagen.

Hyrestid 4 veckor
Dag 1 av hyresperioden är den dag då varan når ditt ombud. På den 28:e dagen lämnar du in varan, väl förpackad i samma skyddsförpackning eller likvärdig sådan, hos ombudet för retursändning alternativt att du har bokat så att upphämtning av varan sker hemma hos dig den dagen.

1 förlängningsvecka
Dag 1 = dagen då varan skulle lämnats till ombud eller hämtats upp. På 7:e dagen lämnas den hos ombudet eller till chaufför vid förbokad upphämtning hos dig.

2 förlängningsveckor
Dag 1 = dagen då varan skulle lämnats till ombud eller hämtats upp. På den 14:e dagen lämnar du in varan, väl förpackad i samma skyddsförpackning eller likvärdig sådan, hos ombudet för retursändning alternativt att du har bokat så att upphämtning av varan sker hemma hos dig den dagen.

3 förlängningsveckor
Dag 1 = dagen då varan skulle lämnats till ombud eller hämtats upp. På den 21:e dagen lämnar du in varan, väl förpackad i samma skyddsförpackning eller likvärdig sådan, hos ombudet för retursändning alternativt att du har bokat så att upphämtning av varan sker hemma hos dig den dagen.

4 förlängningsveckor
Dag 1 = dagen då varan skulle lämnats till ombud eller hämtats upp. På den 28:e dagen lämnar du in varan, väl förpackad i samma skyddsförpackning eller likvärdig sådan, hos ombudet för retursändning alternativt att du har bokat så att upphämtning av varan sker hemma hos dig den dagen.

OBS! Då hyrestagaren inte lämnar in hyresprodukten i tid för returnering har Skadekompassen rätt att fakturera kunden 100 kr per försenad dag + 200 kr i administrationsavgift.

§ 4 Ändring av hyresbetalningen

Priset kan ej ändras under påbörjad hyresperiod.

§ 5 Betalning och dröjsmålsränta

Betalningen görs via Klarna (kort, faktura eller delbetalning) eller via swish. Kunden väljer betalsätt i samband med beställning av hyresobjekt för vald hyresperiod i Skadekompassen.se/shop. Hyresobjekt skickas till kund efter godkänd kreditprövning och kundbedömning av Skadekompassen.

Vid beställning av förlängning av hyresperiod med ytterligare vecka/veckor skall sådan beställning vara genomförd senast den dagen då hyresobjektet som senast skulle ha lämnats hos transportör för retur till Skadekompassen. Se § 2 hur du genomför förlängningsbeställning.

Om hyrestagaren dröjer med att beställa förlängning eller med att lämna in hyresobjektet för returning kommer Skadekompassen fakturera kunden 100 kr per försenad dag + 200 kr i administrationsavgift. För varje ytterligare förseningstillfälle, som föranlett betalningspåminnelse, tar Skadekompassen en påminnelseavgift med 200 kronor.

Om kunden dröjer med att betala fakturan i tid utgår dröjsmålsränta enligt aktuell dröjsmålsränta per försenad dag efter sista betaldag för fakturan.

Om kunden uteblir med att returnera eller förlänga men betalar skickade förseningsfakturor betraktas det som att hyresförlängningen fortgår med fortsatt gällande hyresavtal med tilläggskostnader för extra administration.

§ 6 Kundens rättigheter vid funktionsfel på hyresobjektet

Uppstår funktionsfel på hyresobjektet, åligger det kunden att anmäla felet till Skadekompassen. Kunden har rätt till avdrag på hyran fr o m dagen efter felanmälan t o m dagen innan kunden har ett fullgott hyresobjekt. Hyresavdraget per dag uppgår till 1/7-del av gällande veckohyra.

§ 7 Skador på grund av olyckshändelse o dyl.

Kunden har vårdnadsansvar för hyresobjektet under hyrestiden. Avtalet förutsätter därför att kunden har en försäkring som skyddar hyresobjektet mot stöld, brand och annan skada, som normalt omfattas av en hemförsäkring. Oaktat detta har kunden exklusiv och full betalningskyldighet för uppstådd skada eller försvunnet hyresobjekt under perioden från det att hyrestagaren löst ut eller mottagit hyresobjektet till dess det är lämnat hos transportören för returnering enligt våra instruktioner eller lämnad till överenskommen mottagning. Om hyresobjektet av Skadekompassen bedöms vara skadat då det kommer tillbaks och detta inte kan visas bero på transportskada har Skadekompassen rätt att utkräva ersättning från hyrestagaren som motsvarar skadan samt 200 kr i administrativ avgift.

Om kunden är rörelseidkare eller annan som hyr hyresobjektet för annat bruk än privat, skall hyresobjektet genom kundens försorg vara försäkrat genom företagsförsäkring som tillfullo motsvarar samma villkor som en hemförsäkring och vara exklusivt och fullt betalningsskyldig gentemot Skadekompassen på samma sätt som ovan beskrivet för en privatperson.

§ 8  Effekter

Skadekompassen kan inte garantera några effekter, varken positiva eller negativa, och kan under inga omständigheter hållas ansvarig eller ersättningskyldig för några konsekvenser som hyrestagaren, eller den som genom hyrestagaren nyttjar hyresobjektet, drabbas av genom att använda hyresobjektet. Hyrestagaren är införstådd med att självbehandlingen och nyttjandet av hyresobjektet sker helt på egen risk och under exklusivt eget ansvar, oavsett om hyrestagaren har använt hyresobjektet i enlighet med Skadekompassen eller dess vårdgivarpartners instruktioner eller ej. Det skall tilläggas att det är en mycket säker behandlingsmetod vid följande av användarmanual och med en stor mängd forskning som visar på dess positiva effekter.

§ 9 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att returnera hyresobjektet på den dag som framgår för hyresavtalet enligt § 3 här ovan.

Kunden ansvarar för att hyresobjektet vårdas väl och att utrustningen handhas på det sätt som den är tänkt för och inget annat. Kunden får inte, även om kunden är tekniskt kunnig göra ingrepp i hyresobjektet eller låta annan än av Skadekompassen utsedd person utföra reparationen av det. Skadas hyresobjektet eller går det förlorat på grund av att kunden bryter mot sina skyldigheter enligt denna paragraf, har Skadekompassen rätt till skadestånd, om inte kunden gör sannolik, att skadan inte beror på vårdslöshet av kunden själv, av medlem av kundens familj eller av annan som med kundens medgivande använt hyresobjektet.

§ 10 Skadekompassens rätt till hävning

Skadekompassen har rätt att omedelbart häva hyresavtalet och återfå hyresobjektet om:

Kunden dröjt med erläggande av hyran vid önskemål om förlängning av hyresperiod
Kunden upprepade gånger dröjt med betalningen utöver överenskommen tid.
Kunden överlåter, pantsätter, i sin tur hyr ut hyresobjektet, lånar ut det för användning utanför installationsplatsen eller vanvårdar det
Skadekompassen anser att hyresobjektet är i fara eller att betydande risk för värdeminskning utöver normal förslitning föreligger.

Skadekompassen har exklusiv rätt att bedöma huruvida ovanstående punkter under paragraf 8 och 9 föreligger eller ej och kunden är då Skadekompassen så meddelar skyldig att omgående återsända hyresobjektet på Skadekompassens begäran och enligt Skadekompassens instruktioner.

§ 11 När avtalet upphör

Senast vid hyrestidens utgång skall kunden returnera hyresobjektet, om ej annat överenskommits. Detta skall göras genom att förpacka varan på samma sätt som den var förpackad och i samma förpackning (eller likvärdig) då hyrestagaren tog emot/hämtade ut hyresobjektet och lämna in till ombud/transportör för returnering enligt Skadekompassens instruktioner.

§ 12 Tillgång till hyresobjektet

Skadekompassen AB har rätt att med skäligt varsel få tillgång till hyresobjektet för att i enlighet med hyresavtalet utföra service, byta ut eller hämta hyresobjektet om hyresperioden överstiger 2 månader.

§ 13 Överlåtelse

Skadekompassen har rätt att överlåta samtliga sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive rätten till det uthyrda objektet, på tredje man. Överlåter Skadekompassen AB sina rättigheter enligt detta avtal på tredje man, skall Skadekompassen informera kunden om detta. Kunden får inte överlåta sin hyresrätt enligt detta avtal på tredje man.

§ 14 Tvist

Tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte enas kan tvisten prövas av allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Alla ärenden rörande tvist där fysiska möten och besök krävs skall hållas i Göteborg.

  • Skribent

    skadmin

  • Uppdaterat

    2024-06-08

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar