Shop

Meny

Välj från lista

PEACE & LOVE – Akut omhändertagande efter skada på muskel eller led

RICE, PRICE, POLICE är de akronymer som tidigare använts för hantering av akuta skador. T ex fotledsstukningar, muskelbristningar eller en vrickning av ett knä. Dessa riktlinjer är väl beprövade och vedertagna inom framförallt idrottens värld. De fokuserar dock främst på det akuta stadiet vid en skada och saknar information om hur hanteringen ska gå till efter de första dygnen. 

Av denna anledning togs en ny riktlinje, PEACE & LOVE, fram år 2019 av Dubois and Esculier. Dessa två akronymer ger information om både det akuta skedet (PEACE) såväl som det subakuta skedet (LOVE) vid en nytillkommen skada. Det poängterar även vikten av utbildning om individens skada och hur mentala faktorer spelar in i återhämtningen och återgången efter skada.

Peace and love, akut omhändertagande

 

PEACE

”Immediately after a soft tissue injury, do no harm and let PEACE guide your approach”

P = Protect

 • Avlasta och minska rörelse 1-3 dagar
  Detta minskar blödning
  Minskar risk att skadade fibrer distanserar sig ytterligare
  Minskar risk att förvärra skada
 • Minimera vila
  Immobilisering leder till nedsatt vävnadsstyrka och kvalitet
 • Låt smärta guida dig till gradvis ökad aktivitet och rörelse

E = Elevate

 • Höj skadad kroppsdel högre än ditt hjärta
  Leder till att vätska transporteras ut från den skadade vävnaden

A= Avoid anti-inflammatory modalities

 • Antiinflammatoriska läkemedel kan negativt inverka på den långsiktiga vävnadsläkningen
  Inflammation är en del av den tidiga läkningen och bör därför inte hindras med medicin
 • Undvik is
  Kyla är främst till för smärtlindring
  Trots att kyla ofta används, finns det egentligen inget stöd för att det hjälper
  Kylan kan ha negativa effekter för inflammation och kärlnybildning
  Det kan leda till att fler omogna muskelfibrer bildas

C = Compress

 • Kompression med elastisk binda eller tejp kan minska ytliga blödningar och ledsvullnad

E = Educate

 • Som vårdpersonal bör det betonas vikten av ett aktiv förhållningssätt till skadan och dess läkning istället för enbart vila
 • Passiva behandlingar som akupunktur och manuell terapi har minimala effekter på smärta och funktion i det tidigare skedet
 • Om vårdpersonal får patienten att tro att den behöver bli “behandlad” för att bli bra – kan det leda till att patienten känner ett beroende av terapeuten och att besvären blir mer långdragna
 • Optimerad belastning hjälper för inte “överbehandla” skadan
  För snabbt stegrad belastning/behandling kan leda till användning av injektioner eller operationer samt högre kostnader
 • Utbildning om skadan och information om realistisk återhämtningstid är viktigt för patientens situation

Love

”After the first days have passed, soft tissues need LOVE”

L = Load

 • Patienter med muskuloskeletala skador mår bra av en aktiv hantering med rörelse och träning
 • Normal aktivitet ska återupptas så snart smärta och symtom tillåter detta
 • Tidig mekanisk belastning är bra
 • Optimerad belastning utan smärta
  Bidrar till läkning och remodellering av vävnaden
  Bygger vävnadstolerans och kapacitet hos senor, muskler och ligament

O = Optimism

 • Vår hjärna spelar en viktig roll i rehabiliteringen
 • Barriärer för snabbt återhämtande kan vara psykologiska så som:
  Katastroftankar
  Depression
  Rädsla
  Forskning visar att dessa faktorer kan spela en stor roll i hur snabbt patienter återhämtar sig från fotledsstukningar
 • Pessimistiska förväntningar hos patienten påverkar resultatet och prognosen på skador
 • Var realistisk, men uppmuntra optimism för att öka chanserna till en optimal återhämtning

V = Vascularisation

 • Vid muskuloskeletala skador behövs konditionsträning
  Smärtfri konditionsträning är positivt för blodflödet till skadade strukturer och är bra för patientens motivation

E = Exercise

 • Det finns starkt forskningsstöd att träning minskar risk för återkommande skador vid fotledsstukningar
 • Träning ökar; rörlighet, styrka och proprioception
 • I den subakuta fasen bör träning ske utan smärta för att läkning ska ske optimalt
 • Använd smärta som guide för att gradvis öka träningen

Sammanfattningsvis är det viktigt att behandla patienten och inte enbart skadan. Fånga upp rädslor och osäkerhet, utbilda patienten och se till att personen är så aktiv som möjligt och har förståelsen för att rörelse och belastning utan smärta är bra för skadans läkning. Detta leder till bättre prognos på längre sikt.

När ska PEACE & LOVE tillämpas?

PEACE & LOVE bör vara en del i den akuta behandlingen vid ett flertal skador. Nedan följer exempel på diagnoser där regimen ska tillämpas.

Om besvär med svullnad, smärta och/eller aktivitetsbegränsning kvarstår rekommenderas det att uppsöka vård hos terapeuter med inriktning på ortopedisk medicin.

Uppsök akut sjukvård på sjukhus om

 • Den skadade kroppsdelen fortfarande inte går att belasta 2-3 dagar efter skadetillfället. Barn och äldre som inte klarar att belasta kan redan dag 1 uppsöka akutvård om misstanke om fraktur eller ruptur (muskelavbrott) föreligger.
 • Muskelbristning med stor intern blödning (stort blåmärke)

Referenser

Dubois B, Esculier J. Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE. British Journal of Sports Medicine 2020;54:72-73.

Bleakly, C. M., Glasgow, P. & MacAuley, D. C. PRICE needs updating, should we call the POLICE? British Journal of Sports Medicine (2012;46).

Briet JP, Houwert RM, Hageman MG, Hietbrink F, Ring DC, Verleisdonk EJ. Factors associated with pain intensity and physical limitations after lateral ankle sprains. Injury. 2016 Nov 1;47(11):2565-9.

 • Skribent

 • Uppdaterat

  2023-04-19

 • Skriv ut

 • Dela

Tack för att du vill lämna ditt omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård.

Tänk på att:

Tips på innehåll:

Så här används informationen du lämnar